Praktische info

Verzuim en Verlof

IWij maken op IKC Frankendael een verschil tussen geoorloofd-, en ongeoorloofd verzuim. Zie de tabs hieronder voor meer info.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid (rijksoverheid.nl) .

Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen bedenken wij als school niet zelf. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet. Benieuwd wanneer verzuim geoorloofd is? Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:

 • Als uw kind ziek is (zo nodig ter beoordeling van de schoolarts). Als uw kind ziek is. U belt de school dan vóór 08.20 uur, zodat de leerkracht op tijd geïnformeerd kan worden. Mocht de school om de een of andere reden niet bereikbaar zijn, dan kunt u natuurlijk ook mailen naar onze administratie.
 • Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
 • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat. Onze directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over deze melding.

Als school werken wij nauw samen met de leerplichtambtenaar. In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar:

 • Regelmatig te laat komen;
 • Zorgwekkend ziekteverzuim;
 • Twijfel bij ziekmeldingen;
 • Verzuim rondom schoolvakanties;
 • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;
 • Vertrek naar het buitenland.

Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De inspecteur kan hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de inspecteur ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.

Kinderen jonger dan 6 jaar

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes jaar oud wordt, geldt het volgende:

 • U kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek vragen voor maximaal vijf uren per week;
 • Daarnaast kan de schooldirecteur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen.

Aanvraagformulieren verlof

We onderscheiden 2 soorten verlof. Het verlof wegens gewichtige omstandigheden en vakantieverlof.

 • Voor het aanvragen van Verlof wegens gewichtige omstandigheden kunt u hier het formulier downloaden
 • Voor het aanvragen van Vakantieverlof gebruikt u dit dit formulier