School

Onderwijsprogramma

a. groep 1-2

In de groepen 1-2 werken wij met de methode Kleuterplein. Met deze methode stimuleren we kinderen in hun brede ontwikkeling. Regelmatig start de dag met een openingskring. Vanuit de kring gaat de leerkracht verder met de instructie en gaan kinderen zelfstandig aan het werk. Soms alleen, soms in een groepje, soms met en soms zonder begeleiding van de groepsleerkracht.

b. werken vanuit thema’s

Leerkrachten in de onderbouw werken vanuit diverse thema’s (b.v. beroepen, het klimaat, als ik later groot ben). Tijdens deze thema’s worden er activiteiten aangeboden als: voorlezen, ontdekken, muziek, dans, drama, toneel, expressie en ontwikkelingsactiviteiten ter voorbereiding op het rekenen en taalonderwijs. Deze activiteiten vinden plaats aan tafels, in hoeken, op de gang, in het speellokaal en op de speelplaats. Uiteraard wordt er ook veel gespeeld. Vanuit de methode Kleuterplein is de handpop "Raai de Kraai" de figuur die alle onderwerpen in de thema's bespreekt.

c. Bewegingsonderwijs

In de gymzaal wordt twee keer in de week bewegingsonderwijs aan de kleuters gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om zich vrij te bewegen in een grotere ruimte. Dat wordt gestimuleerd door het aanbod van verschillende bewegingsvormen zoals tikspelen, gooien en vangen, klimmen en springen. De kleuters krijgen deze lessen onder begeleiding van een vakdocent bewegingsonderwijs: Meester Pieter. Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, maken de groepen op deze momenten gebruik van het speellokaal.

d. observeren en volgen

Vanuit ons observatie systeem volgt de leerkracht de gehele ontwikkelingen van een kind. Met behulp van deze informatie past de leerkracht het aanbod aan waar nodig zodat kinderen optimaal uitgedaagd worden.

e. naar groep 3

In groep drie wordt een vervolg gegeven aan het leren lezen, schrijven en rekenen. De focus van groep 3 ligt op deze drie domeinen. Daarnaast komen alle andere vakken als wereldoriëntatie, muziek, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming aan bod.

f. methodeoverzicht

Hieronder een overzicht van de methodes die wij inzetten om ons onderwijs vorm te geven. In het schoolplan vindt u het volledige overzicht.

Rekenen: Getal en Ruimte

Nederlandse Taal: Taal op Maat

Begrijpend lezen: Teksten Dia

Begrijpend lezen: Atlantis

Wereldoriëntatie: Blink

Schrijven: Pennestreken

Thematisch onderwijs groepen 1-2: Kleuterplein

Muziek onderwijs wordt vorm gegeven door: Muziekschool Amsterdam

Kunstzinnige en culturele vorming wordt vormgegeven door: stichting Rode Loper

g. toetsen

Met enige regelmaat maken wij gebruik van methode toetsen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Deze vinden bijvoorbeeld na iedere 4 weken plaats. Daarnaast toetsen we de kinderen met behulp van school onafhankelijke toetsen als externe monitoring. De resultaten van beiden, worden geregistreerd in ons DIA-leerlingvolgsysteem.

h. naar het VO

In onze schoolgids beschrijven wij deze overgang van PO naar VO uitgebreid. Wij volgen als school de kernprocedure zoals vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Op Scholen op de Kaart kunt u de uitstroom van onze school bekijken.